Wednesday, January 30, 2008

PENGENALAN UNDANG-UNDANG

1.1 Maksud undang-undang

Undang-undang adalah satu set peraturan sah yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa ke atas rakyat. Ia boleh wujud samada dalam bentuk bertulis atau tidak. Setiap undang-undang hanya sah jika ia di kuatkuasakan oleh pemerintah yang sah. Oleh yang demikian pada dasarnya undang-undang wujud melalui kuasa yang ada pada pemerintah di dalam sesebuah negara berdaulat.


1.2 Keperluan kepada undang-undang

Secara ringkasnya undang-undang mempunyai peranan berikut:

1. Untuk menegakkan keadilan.
Undang-undang diperlukan oleh manusia untuk memastikan setiap orang mendapat hak mereka masing-masing. Di samping itu setiap orang yang melakukan kesalahan pula perlu dihukum dengan sewajarnya.

2. Mempertahankan hak asasi manusia.
Setiap manusia yang dilahirkan mempunyai hak asasi tertentu seperti hak untuk hidup bebas, bersuara, bergerak, berpersatuan, beragama dan lain-lain. Hak-hak ini hanya boleh dilindungi jika ada peraturan yang mempertahankannya.

3. Mengatur sistem pemerintahan negara.
Sesebuah negara perlukan penyusunan tertentu dalam pemerintahan. Undang-undang berperanan untukl menentukan bentuk pemerintahan, kaedah pemilihan pemimpin, hubungan antara institusi perundangan dan pentadbiran serta kehakiman, kaedah pengagihan kewangan dan sebagainya.

4. Mengatur sistem sosial masyarakat.
Oleh kerana manusia adalah makhluk sosial yang sentiasa perlukan antara satu sama lain, maka undang-undang adalah penting unrtuk menyusun peraturan sosial. Ini termasuk peraturan berkaitan dengan perjanjian, urusniaga, persyarikatan, perkongsian, jual beli dan sebagainya.

5. Mewujudkan keamanan dan keharmonian. Undang-undang juga penting sebagai elemen yang dapat menggalakkan suasana harmoni dan aman melalui unsur kawalan dan imbangan di antara masyarakat.

No comments: